دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم

×
الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

آنها كساني اند كه ايمان آورده اند و دلهايشان به ياد خدا مطمئن ست. آگاه باشيد: تنها با ياد خدا دلها آرامش مييابد!
سوره رعد آیه ۲۸
کشور مجارستان

دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
پادشاهي مجارستان در هزاره اول ميلادي بنا نهاده شد. هرچند با توسعه طلبيهاي حكومت (osmanli) - بين سالهاي 1686 و 1526 - و تسلط اتريشيها بر اين سرزمين، احتمال ضعيفي وجود داشت كه ساكنين اين كشور بتوانند هويت و استقلال خود را مجدداً بدست آورند. اما با اين وجود قرن نوزدهم براي اين كشور احياء ملي را به بار آورد كه در آن، فرهنگ نقش بسيار ارزندهاي را ايفا نمود. بخش عمده مؤسسات فرهنگي و سنتهاي موجود كشور، ريشه در قرن نوزدهم دارند. ساختار نمونه اجتماعي اروپاي شرقي نيز از اين دوران به جا مانده است در اين كشور طبقه اجتماعي ماهري وجود داشت كه استانداردهاي فرهنگي آن با كشورهاي پيشرفته برابري مي نمود امّا اين طبقه با مخالفت و رويارويي طبقة اكثريت روبرو بود كه از لحاظ استانداردهاي فرهنگي عقب افتاده محسوب ميگرديد. با وجود اين كه طبقه متوسط جامعه، اساس دموكراسي و توسعه فرهنگي و اقتصادي در اروپاي شرقي را تشكيل ميداد، امّا بيش از نيمي از جامعه مجارستان تا اواسط قرن نوزدهم از زندگي روستايي برخوردار بودند و جامعه به تدريج سنتهاي كهن خود را از دست ميداد لذا چندان قادر به پيوستن به جامعه جديدالشكل نبود. در مقايسه با جامعه غرب، طبقه روشنفكر مجارستان منفعل باقي ماند. در همان زمان، جمهوري مجارستان به عنوان يكي از كشورهاي اروپاي مركزي نوعي انتقال غربي از سنتهاي قديمي به سنتهاي جديد را تجربه نمود كه با مخالفت شديد كشورهاي شبه جزيره بالكان و اروپاي شرقي مواجه گرديد.
پس از جنگ جهاني اول، اتخاذ سياست فرهنگي نقش راهبردي را در كمك به كشور جهت غلبه بر مشكلات عديده ملي ايفا نمود. آندسته از افراد جامعه كه از طبقات سرخورده بودند هنگام بازسازي سياسي و تأسيساتي كشور از سياست فرهنگي دمكراتيك حمايت نمودند. در همان زمان سنتهاي اجتماعي، ملي، محافظه كارانه و بورژوا در ابتدا به پشت صحنه رانده شده و سپس به تدريج از ميان رفتند. در اواخر دهه 40 عنصر پيشرو سياست فرهنگي از نوع بلشويكي حذف گرديد و تا انقلاب سال 1956 سياست فرهنگي طراحي شده به سبك اتحاد جماهير شوروي سابق در كشور حاكم بود.
پس از فرونشستن آتش انقلاب، فرهنگ عامرانه در اوايل دهه 60 روبه زوال نهاد. در سال 1989، فرايند تجديدنظر در زمينه هاي مختلف زندگي و انتقال تدريجي از سنتهاي قديمي به سنتهاي جديد در كل بلوك كمونيسم در حال شكل گيري بود. در نتيجة تضعيف نظام كمونيسم، منابع دولتي به تدريج تحليل رفته و به موازات حذف كنترل سياسي، حوزة فرهنگ كشور از سيستم يارانهاي خارج گرديد. در سال 1980، فرهنگ تجارتي به اوج خود رسيده و بنياد فرهنگي soros نقش مهمي را در اين ميان ايفا نمود.
در دوران كمونيسم، جامعه سوسياليستي بازسازي گرديد. جامعه كشاورزي كشور به كمتر از 20% تقليل يافته و ميانگين اشخاص داراي تحصيلات متوسط و عالي به چند برابر افزايش يافت. در نتيجه يارانه هاي دولتي در بخش فرهنگ به بهاي نازل در اختيار همگان قرار ميگرفت. گرايش به محصولات فرهنگي نظير مطالعة داستانهاي علمي و تخيلي، تماشاي تئاتر، سينما، كنسرتهاي موسيقي، موزه ها و نمايشگاهها افزايش يافته بود. اكثريت قريب به اتفاق خانواده هاي مجارستاني از دستگاههاي راديو و تلويزيون برخوردار بودند. در دوران ديكتاتوري، بخش هنر اهميت سياسي ويژه اي يافت. در اواخر دوره ديكتاتوري تقريباً همگان بر اين باور بودند كه فرهنگ بخش بازنده دوران انتقال بوده است. اولين دولت آزاد در فاصله سالهاي 1994-1990 سياست فرهنگي گلچين شده اي را اتخاذ نمود. اين دولت عليرغم مشكلات اقتصادي، كوشش فراواني را به عمل آورد تا ارزشهاي فرهنگي به جاي مانده از نظام سابق را همچنان حفظ نمايد. از جملة اولويتهاي مهم و اساسي دولت در فاصله سالهاي 1994 تا 1998 تقويت بنيه مالي فرهنگي كشور از طريق اعطاي منابع و اختيارات لازم به صندوق فرهنگي كشور بود. به همين خاطر قوانين ويژه اي به تصويب رسيده و تا اواخر سال 1998 مسأله مهم بازسازي و تأسيس موسسات مختلف فرهنگي كشور مطرح گرديد. در همين زمينه موضوعاتي از قبيل حمايت از رويدادهاي بزرگ فرهنگي و هنري و آثار باستاني كشور در جهت توسعه و ارتقاء هويت ملي از اهميت ويژه اي برخوردار گرديد.

ساختارهاي سازماني و اداري
توصيف كلي نظام فرهنگي كشور
فرمان دولتي به شماره 161 مصوب 1998 وظايف و مسؤوليتهاي وزارت ميراث فرهنگي مجارستان را به شرح ذيل تبيين نموده است:
1- حفاظت از ميراث فرهنگي ملي و بين المللي
2- حفاظت از بناهاي يادبود تاريخي
3- نظارت بر فعاليتهاي فرهنگ عامه، كتابخانه ها، كلكسيونهاي دولتي و كتابخانه هاي عمومي
4- حمايت دولتي از آثار خلاق هنري و هنرهاي نمايشي
5- نظارت مستقيم بر مؤسسات فرهنگي مهم كشور
6- تشويق و ترويج فرهنگ ملي و اقليتهاي قومي
7- حمايت و ترويج فرهنگ مهاجران مجاري مستقر در خارج از قلمرو جمهوري مجارستان
8- تقويت ارتباط با كليساها
9- مشاركت با دولت در خصوص موضوعات سمعي و بصري
10- مديريت مطبوعات
كميته فرهنگي پارلمان جمهوري مجارستان نقش بسيار مهمي را در آماده سازي لوايح و مباحثات مجلس ملي ايفا مي نمايد. دولتهاي محلي در بيش از 3500 شهر و روستاي كشور فعاليتهاي فرهنگي حوزه مسؤوليت خود را با شايستگي تمام به انجام ميرسانند. 19 استان كشور نيز از مؤسسات فرهنگي گوناگون، بودجه هاي فرهنگي و مسؤوليتهاي فرهنگي برخوردار ميباشند. بنيادهاي ملي و محلي مجارستان نيز در سياست فرهنگي كشور نقش مهمي را ايفا مي نمايند.

همكاريهاي بين وزارتخانه اي يا بين دولتي
طبق فرمان دولت مركزي، همكاريهاي بين وزارتخانه اي در مجارستان الزامي گرديده است. وزارت ميراث فرهنگي كشور در خصوص موضوعات مربوط به حوزه فعاليت خود با وزارتخانه هاي مشروح ذيل همكاري مي نمايد:
1- همكاري با وزير امور خارجه در زمينه روابط بين المللي فرهنگي
2- همكاري با وزارت امور خارجه و رئيس اداره مهاجرت مجاري در كشورهاي ديگر جهت حمايت از فرهنگ كشور در خارج از مرزها
3- همكاري با وزارت دادگستري در زمينه اخذ موافقتنامه هاي بين المللي حقوقي
4- همكاري با وزارت آموزش در زمينه ارائه آموزشهاي ويژه فرهنگي
5- همكاري با وزارت آموزش و بهداشت در زمينه فعاليتهاي مذهبي و بهداشتي
در زمينه همكاريهاي بين دولتي هيچگونه مؤسسه رسمي براي تسهيل اين قبيل همكاريها وجود ندارد. اخيراً صلاحيت كابينه نخست وزير در زمينه هماهنگي با بخشهاي مختلف دولت و مديريت برخي از زمينه ها افزايش پيدا كرده است. در زمينه سياست فرهنگي، كابينه نخست وزير بيشتر درگير فعاليتهاي مربوط به وجه ملي و خط مشيهاي اطلاعاتي ميباشد.

عناصر اصلي الگوي جاري سياست فرهنگي كشور
از اوايل دهه 90 به اين سو، اصول بسيار مهم سياست فرهنگي كشور مجارستان به شرح ذيل ميباشند:
الف) تأمين شرايط و پيش نيازهاي ضروري جهت خلق آثار فرهنگي و هنري و نشر اين آثار در سراسر جامعه
ب) آماده سازي موسسات فرهنگي جهت ارائه فعاليتهاي بهتر
پ) ايجاد حيات فرهنگي متعادل در سراسر جامعه
اصل ديگري كه از اهميت فوقالعادهاي در زمينه هاي تصريح شده سياست فرهنگي كشور مجارستان برخوردار است و در قانون اساسي كشور نيز تصريح شده است؛ مسؤوليت سرنوشت مهاجراني است كه در خارج از مرزها زندگي مي نمايند.

تعريف ملي از واژه فرهنگ
تغييرنام وزارت فرهنگ به وزارت "ميراث فرهنگي ملي" نشان از تغيير توجه هنرمندان كشور به حفاظت از ميراث فرهنگي و بناهاي تاريخي دارد.
آيا اهداف سياست فرهنگي كشور منعكس كنندة اصول شوراي اروپا هستند يا خير؟
اهداف سياست فرهنگي جمهوري مجارستان كاملاً با اصول شوراي اروپا كه بر ارتقاء هويت، خلاقيت، تنوع و تكثير و مشاركت فرهنگي استوار ميباشند، مطابقت دارند.
موضوعات و مباحث جاري در توسعه سياست فرهنگي

اولويتهاي سياست فرهنگي طي پنج سال گذشته
خط مشيهاي كلي سياست فرهنگي مجارستان طي ده سال گذشته همچنان بدون تغيير باقي مانده است. هر چند دولتهاي مختلف اولويتهاي مختلف را براي خود در سياست فرهنگي كشور قائل شده اند، از زماني كه انتخابات در سال 1998 برگزار گرديد، اولويتهاي فرهنگي تا حدودي در نيمه اول پنج سال گذشته نسبت به نيمه دوم آن تغيير كرده است.
اولويتهاي فرهنگي مجارستان تا قبل از سال 1998 به شرح ذيل ميباشند:
حفاظت از استقلال فرهنگي كشور
توسعه و ارتقاء فرهنگ
تشويق مدرنيزاسيون فني در حوزه فرهنگ
ايجاد كانالهاي چند منظوره تأمين مالي براي بخش فرهنگ
اولويتهاي فرهنگي پس از سال 1998 كشور مجارستان به شرح ذيل ميباشند:
حفاظت، نگهداري و غني سازي هر چه بيشتر ميراث فرهنگي كشور
الحاق حفاظت از بناهاي يادبود فرهنگي به سياست فرهنگي كشور
ترويج و تشويق فرهنگ مجاريهاي ساكن در خارج از كشور
ترويج و تشويق نقش فرهنگي كليساها

مباحث و موضوعات كارشناسي اخير
تمركززدايي در برابر تمركزگرايي
موضوع تمركز زدايي در دستور جلسه دولت فعلي قرار دارد. براساس ديدگاههاي دولت جديد، فرايند تمركز زدايي چيزي فراتر از محدوديتهاي موجود در كشور ميباشد. به همين خاطر تمركززدايي مختصري در برخي زمينه هاي مشروح در زير پديدار شده است. انجام برخي اصلاحات در ماده قانون مربوطه درسال 1999، مسؤوليت بهره برداري و اختصاص يارانه از صندوق، حداكثر تا سقف 50% درصد و انتصاب اعضاي هيأت مديره صندوق را به رياست ميراث فرهنگي اعطا نموده است. هم اكنون وزير ميراث فرهنگي حق وتو تصميمات اتخاذ شده هيأت مديره صندوق را نيز دارا ميباشد. بحث جديدي در رابطه با استقلال دولتهاي محلي به منظور تمركز زدايي از فعاليتها، مسؤوليتها و كاهش بار بودجه اي اين دولتها آغاز شده است. دولتهاي محلي نسبت به اقدام فوق اعتراض نكردهاند زيرا آنها براي انجام وظايف محوله منابع مالي كافي در اختيار ندارند بنابراين بسياري از آنان از اين حركت استقبال نيز نموده اند. هر چند كه برخي از آنها به حركت فوق بيشتر جنبه سياسي داده اند. مخالفان اين اقدام از اين هراس دارند كه مبادا مقامات بلند پايه كشور قصد دارند نفوذ خود را از طريق فرايند تمركز زدايي افزايش دهند.

اشكال جديد همكاريهاي بين المللي فرهنگي
در حال حاضر 15 مؤسسه فرهنگي مجارستاني فعال در سراسر جهان وجود دارند كه هر كدام زير نظر يكي از ادارات ميراث فرهنگي قرار دارند. موسسات مذكور از طريق برگزاري نمايشگاه، كنسرت، سخنراني و... به ترويج فرهنگ كشور در خارج ميپردازند. دولت مجارستان نيز به نوبه خود از مشاركت در رويدادهاي مهم بين المللي فرهنگي حمايت به عمل ميآورد. در سال 1999، جمهوري مجارستان مهمان افتخاري جشنواره (Europalia) و نمايشگاه كتاب فرانكفورت بود. در سال 2001، كشور فرانسه اقدام به برپايي جشنواره سال فرهنگي مجارستان نمود.
علاوه بر برقراري روابط بين المللي دو جانبه غيررسمي، وزارت ميراث فرهنگي كشور در چارچوب اقدامات فرهنگي اروپاي مركزي و نشستهاي (Visegrad four) توجه ويژه اي را به همكاريهاي چند جانبه فرهنگي با كشورهاي منطقه مبذول داشته است. در سال 1990، جمهوري مجارستان به عضويت شوراي اروپا درآمده و در فرآيند الحاق به اتحاديه اروپا قرار گرفته است. مؤسسات فرهنگي كشور به طرز موفقيت آميزي در طرحها و برنامه هاي اتحاديه اروپا مشاركت مي نمايند.

توسعه ميراث فرهنگي
مهمترين تحول صورت گرفته در بخش ميراث فرهنگي كشور مجارستان طي چند سال گذشته اعطاي مجدد مسؤوليت حفاظت از بناهاي يادبود به حوزه فرهنگ كشور ميباشد. بخش مذكور به مدت چندين دهه از بخش فرهنگ مجزا بود. سياست ميراث فرهنگي مجارستان بر اصل استفاده مداوم و طولاني از امكانات فرهنگي استوار ميباشد. به عبارت ديگر سياست مذكور نحوه استفاده و بهره برداري از املاك فرهنگي را به شيوهاي تنظيم نموده است كه در آن دولت كمترين دخالت را داشته و در عين اين كه جلوگيري از وارد آمدن خسارت به چنين ميراثهايي را نيز تضمين نموده است، حفاظت از ميراث فرهنگي كشور برعهده دولت و بخش خصوصي ميباشد. حفاظت از ميراث فرهنگي اولويت مهم دولت به شمار ميرود. اجراي طرح توسعه اي به كتابخانه ها، موزه ها و بايگاني ها اجازه داده است تا علاوه بر دستيابي به فنآوري اطلاعات از اينترنت با هزينه ناچيز نيز استفاده نمايند. طرح مذكور همچنين ديجيتالي نمودن ميراثهاي بسيار مهم ملي و نمايش آن از طريق شبكه جهاني اينترنت را به اجرا درآورده است. براي مثال، نمايشگاه مجازي از گنجينه هاي ملي از طريق شبكه اينترنت به معرض ديد گذاشته شده و از طريق كتابخانه الكترونيكي مجارستان مي توان آثار بسيار مهم ادبي اين كشور را مطالعه نمود. كتابخانه ديجيتالي با عنوان (John Von Neumann) نقش محوري را در اين طرح ايفاء ميكند. فرهنگستان ادبيات ديجيتالي پروژه اي ويژه بوده كه در قالب موزه ادبي ارائه مي شود. موزه مذكور با نويسندگان مشهور جهت نمايش آثارشان بر روي شبكه اينترنت قرارداد منعقد مي نمايد. مؤلفين كشور ماهانه چهار برابر حداقل ارزش حقوقشان را دريافت مي نمايند. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به آدرس اينترنتي زير مراجعه شود.
WWW. Eurorean Heritage Network.com
country profile Hungary

راهبردهاي تشويقي براي ترغيب به استخدام در بخش فرهنگ
در رژيم سابق، هزاران نفر از جمله هنرمندان براي فعاليت در بخش فرهنگ كشور استخدام شده بودند. تغييرات اعمال شده در بخشهاي اقتصادي و فرهنگي كشور، ارائه راه حلهايي براي كاهش فشارهاي اقتصادي از كارمندان بخش فرهنگ را بدنبال داشته و تنظيم و كنترل نرخ بيكاري در اين بخش ضروري به نظر ميرسد. كاهش حضور دولت و تصديگري آن در كليه بخشهاي فرهنگي كشور مشاهده مي شود و بر همين اموال شمار افرادي كه در ادارات دولتي و مؤسسات عمومي مشغول فعاليت هستند به سطح قابل قبولي رسيده است. بنابراين كاهش بيش از مقدار ضروري نيست. و در همين اثنا شمار كساني كه در بخشهاي خصوصي فرهنگ كشور مشغول به فعاليت هستند به تدريج رو به افزايش است كه اين خود نشان دهنده استقبال عمومي از بخش خصوصي فرهنگ كشور ميباشد.
دولت مجارستان اقداماتي چند به شرح زير را جهت افزايش استخدام در بخشهاي فرهنگي به مرحله اجرا گذاشته است:
تلاش جهت احياء مجدد مراكز فرهنگي، توسط وزارت ميراث فرهنگي از چندين سال پيش آغاز گرديده است. بسياري از مراكز فرهنگي مذكور به طور كلي از فعاليت بازايستاده بودند. تاكنون به 130 مؤسسه از سوي دولت مبلغي معادل 300 ميليون (HUF) اهدا شده است تا اين مؤسسات با استفاده از مبلغ فوق از حذف مشاغل موجود دربخش فرهنگ جلوگيري نموده و براي حفظ نيروي كار مشغول در بخشهاي فرهنگي مناطق روستايي كشور تلاش نمايند. اين مراكز فرهنگي همچنين در امر بازآموزي فرهنگي نيز فعال ميباشند.
به منظور افزايش اشتغال، دولت مجارستان همچنين اقدام به بازسازي و مرمت بناهاي يادبود تاريخي نموده است.

موضوعات و سياستهاي زباني
شمار اقليتهاي محلي در مقايسه با كل جمعيت كشور مجارستان بسيار ناچيز ميباشد. تنها تعداد كمي از مردم مجاري هستند كه هنوز زبان مادريشان را بهتر از زبان مجاري ميدانند اگرچه تلاشهاي رسمي فراواني به كار گرفته شده تا اقليتهاي موجود در كشور هويت زباني خود را حفظ نمايند. مهمترين موانع براي غلبه بر اين مشكل، غيبت 100 ساله آموزش زبان مادري به خاطر سختگيريهاي بيش از حد و حصر دوران كمونيسم، ناپديد شدن جوامع بسته و رشد يكنواختي در جامعه به علت فعاليت رسانه هاي ارتباط جمعي ميباشد. بزرگترين اقليت ملي كشور مجارستان، اقليت رومانيايي ميباشد، هر چند تعداد كمي از افراد اين گروه به يك يا دو لهجه ديگر تكلم نموده و داراي سواد خواندن و نوشتن با اين لهجهها نيز ميباشند.
در سال 1995، جمهوري مجارستان جزء اولين كشورهاي بود كه چارچوب كلي موافقتنامه شوراي اروپا در خصوص حفاظت و حمايت از اقليتهاي ملي را امضاء و تصويب نمود. بر همين اساس ماده قانوني در خصوص اقليتهاي قومي و ملي (Act Lxxvii.1993) از تصويب پارلمان گذشت، كه بر اساس آن حقوق شخصي و جمعي اقليتها را به رسميت شناخته و تأكيد ويژه اي بر حقوق مربوط به زبان مادري اين اقليتها مي نمود. و بر همين منوال براي فعاليتهاي هنري، كتابخانه ها، نشر كتاب، تحقيقات علوم اجتماعي و فعاليتهاي مذهبي اقليتها كه به زبان اجداديشان اجرا ميگردد از طرف دولت يارانه تعلق ميگيرد. تلويزيون دولتي به طور منظم به صورت هفتگي يا هر دو هفته يكبار به مدت بيست و پنج دقيقه برنامه به هفت زبان اقليت پخش مي نمايد و در اين بيست و پنج دقيقه برنامه كه با زيرنويس زبان مجارستاني نيز پخش مي شود تركيبي از 5 فرهنگ قومي و ملي را در بر ميگيرد. متوسط زمان اين قبيل برنامه ها (800) دقيقه ميباشد. در سال 2000 ميلادي، پخش برنامه به زبان اسلواكي بيشترين زمان يعني 870 دقيقه را به خود اختصاص داد. در حالي كه زمان پخش برنامه به شش زبان ديگر اقليت تنها سي دقيقه در هفته بود.
دولت مجارستان به منظور توسعه و ترويج زبان مجارستاني سعي دارد كه در برنامه هاي راديويي پرشنونده بيشتر از اين زبان استفاده نمايد. به همين منظور دولت اقداماتي را در اين زمينه آغاز نموده است.

رابطه ميان رسانه و فرهنگ (هويت فرهنگي)
در مقدمه ماده قانون ويژه رسانه هاي گروهي مصوب سال 1996 كشور مجارستان تشويق و ترويج فرهنگ ملي و جهاني و رسميت تنوع و تكثر فرهنگي به عنوان يك اصل مهم تعريف شده است. اكثريت قريب به اتفاق شنوندگان و بينندگان راديو و تلويزيون علاقمند به برنامه هاي سراسري كانال دوم تلويزيون و چهار كانال راديويي هستند كه بيش از پيش فرهنگ عامه را تبليغ و ترويج مي نمايند. در سال 1996، جمهوري مجارستان به عنوان يكي از اعضاي سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (OECD) مقررات آزادانهتري را در خصوص رسانه هاي كشور به اجرا گذاشته است هر چند هنوز اين كشور مجبور است كه سهميه هاي تعيين شده از سوي اتحاديه اروپايي را رعايت نمايد.
وضعيت برنامه ريزي فرهنگي كشور مجارستان به خاطر اجراي فرايند خصوصي سازي دچار اختلال شده است.

آموزش هنري: طرحها و الگوها
آموزش هنر موسيقي كشور مجارستان در مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ارائه ميگردد در حال حاضر 555 مؤسسه با 800 شعبه مربوط به خود در سراسر كشور وجود دارند كه در امر آموزش مقدماتي هنر و موسيقي مشغول فعاليت ميباشند. 9000 مدرس، آموزش بيش از 000/180 شاگرد را بر عهده دارند كه از اين تعداد 23 آنان در زمينه موسيقي آموزش ميبينند. در 34 مؤسسه حدود 400 مدرس مشغول آموزش و تعليم 4400 دانشآموز در سطح متوسطه ميباشند كه از اين تعداد 45 درصد آنان موسيقيدانان هستند.
در سال 1993، چهار مؤسسه از پنج مؤسسه آموزش عالي هنر تا سطح دانشگاه ارتقاء وضعيت يافته و دوره هاي (دكتري) PhD نيز توسط آنان ارائه ميگردد. در اين چهار مؤسسه هزار مدرس درگير تعليم و آموزش حدود 1500 دانشجو ميباشند.
لازم به ذكر است كه دانشگاه هنرهاي زيبا و دانشگاه موسيقي كشور مجارستان با عنوان Frani Liszt به ترتيب در سالهاي 1871 و 1875 تأسيس گرديدند.

صنايع فرهنگي: طرحهاي مشاركتي و توسعه اي
پس از فروپاشي نظام كمونيسم و با تغييرات سياسي صورت گرفته در كشور مالكيت و سرمايه گذاري خصوصي در صنايع فرهنگي به طور قابل ملاحظه اي شكوفا شد كه اين خود به معناي اين بود كه سياست فرهنگي كشور مجدداً بايد بازبيني گردد. براي مثال، پيش نويس لايحه فيلم كه سالها در دست تهيه و اقدام بود شرايط مطلوب و جالب توجهي را براي سرمايه گذاري و وضع ماليات بر اين بخش پيشبيني نموده است. در زمينه نشر كتاب، به منظور كاهش نرخ بهره، طرحي مشتركاً توسط وزارت ميراث فرهنگي و يك بانك خصوصي به اجرا گذاشته شد. بدين معني كه 50 درصد سود كتاب توسط وزارت ميراث فرهنگي و بانك خصوصي فوق براي ناشر كتاب تأمين گرديد. تا اين اواخر هيچ نوع سياست جامعي در خصوص صنايع فرهنگي كشور وجود نداشته است. برخي از منابع مطلع اظهار مي نمايند كه مجموع عايدات حوزه هاي مختلف صنايع فرهنگي كشور مجارستان در سال 1999 به شرح ذيل بوده است:
- حوزه كتاب: 5/33 ميليون HUF
- سينما: 5/6 ميليون HUF
- اجاره نوارهاي ويديوئي: 2 ميليون HUF
- صنعت ضبط صدا: 15 ميليون HUF
اين مبلغ مجموعاً معادل 220 ميليون يورو (واحد پول اروپا) ميباشد. لازم به ذكر است كه هيچگونه اطلاعات خاص در خصوص درآمد بدست آمده از هنرهاي كاربردي، هنر فولكلور، كارت پستال و غيره وجود ندارد. نظام حمايت و پشتيباني از پروژه هاي فرهنگي به طرز مطلوبي توسعه يافته است. بنيادهايي كه براي حمايت از توليد فيلم و كتاب پايه ريزي شده اند، مستقل از دولت مركزي به فعاليت ميپردازند. صندوق فرهنگي كشور نيز از برخي شركتهاي فرهنگي كه در زمينه فيلم، ادبيات، موسيقي، هنر فولكلور فعاليت مي نمايند، حمايت و پشتيباني به عمل ميآورد. مجموع هزينه سالانه آنها بيش از 2 هزار ميليون HUF يعني معادل 5/7 ميليون يورو ميباشد.

اقليتهاي فرهنگي: مفاد ويژه حقوقي، طرحهاي هنرهاي اجتماعي
ماده قانون مربوط به اقليتهاي قومي و ملي آندسته از اقليتها را به رسميت شناخته است كه حداقل به مدت 100 سال در قلمرو جمهوري مجارستان زندگي ميكنند. از جمله اين اقليتهاي قومي و ملي مي توان به اقليت بلغاري، اقليت روماني، اقليت يوناني، اقليت كرواتي، اقليت آلماني، اقليت لهستاني، اقليت ارمني، اقليت صرب، اقليت اسلواكي، اقليت اسلووني، اقليت اكرايني و اقليت روسي اشاره نمود.
مجامع مذكور به عنوان عناصر اصلي تشكيل دهنده جمهوري مجارستان اعلام شده اند. دولتهاي محلي اقليتهاي نامبرده در روستاها و شهرها و در سطح ملي داراي منابع فراوان و حقوق خاص خود ميباشند.
براساس ماده قانون جامع CXL/1997 كه به تصويب پارلمان رسيده است دولت مجارستان وظيفه دارد از موزه ها، كتابخانه ها و موسسات فرهنگي و هنري اقليتهاي فوقالذكر حمايت و پشتيباني نمايد. علاوه بر 560 ميليون (HUF) كه در اختيار بنياد اقليتهاي قومي و ملي قرار گرفته است، وزارت ميراث فرهنگي همچنين از پروژه هاي فرهنگي و هنري اقليتهاي مذكور تا سقف 100 ميليون HUF حمايت مي نمايد. هر چند هنوز نگراني مبني بر ادامة فرايند شبه سازي فرهنگي و در نتيجه از ميان رفتن خصوصيات ويژه اجتماعي و قومي اقليتهاي مجاري وجود دارد.

مقررات قانوني حوزه فرهنگ
بررسي صلاحيت حقوقي
در كشور مجارستان هيچ نوع قانون جامعي در خصوص فرهنگ و هنر وجود ندارد و در واقع اين قانون اساسي كشور است كه حقوق فرهنگي كشور را تعيين مي نمايد. بازبيني قوانين به صورت سالانه در موارد بودجه، ماليات و بررسي صلاحيت دولتهاي محلي نقش محوري را در قانون اساسي كشور ايفا مي نمايند.
قوانين مالي دولتي و خدمات عمومي شامل حال مؤسسات فرهنگي و عمومي كشور ميگردد همچنين قانون مربوط به شركتها نقش بسيار مهمي را در اين ميان ايفا ميكند. طي چند سال گذشته، قانون مربوط به شركتهاي سهامي عام به تصويب رسيد كه با تصويب آن تأسيس شركتهاي اقتصادي غيرانتفاعي ممكن گرديد. همچنين به واسطه قانون فوق، شمار بسيار زيادي از مؤسسات فرهنگي عمومي جايگاه خود را به مؤسسات فرهنگي غيرانتفاعي تغيير دادند. به همين شيوه بنيادهاي دولتي نيز نوع جديدي از مؤسسات هستند كه نوع فعاليت آنان توسط قانون مشخص شده است.
ماده قانون مربوط به صندوق فرهنگي كشور تصريح مي نمايد كه 1 درصد از محل فروش كالاها و خدمات فرهنگي تحت عنوان كمك مالي فرهنگي بايد به اين صندوق واريز گردد. سالانه در حدود 4000 ميليون HUF از اين طريق جمع آوري ميگردد. ماده قانون فوق توجه زيادي را به خود جلب نموده است. زيرا براساس تصريحات ماده قانون مذكور، پرداخت كننده ماليات مي تواند مشخص نمايد كه يك درصد ماليات را به كدام سازمان غيرانتفاعي پرداخت نمايد.

چارچوبهاي قانوني ويژه هنرمندان
تأمين اجتماعي / روابط كاري
اتحاديه هاي تجاري هنرمندان موفق شده اند كه دستاوردهاي بسيار مهم برجستهاي را اعم از پايين آوردن سن بازنشستگي در برخي از بخشها، كاهش مالياتهاي وضع شده بر جوايز و امتيازات و غيره را براي آنان به بار آورند.
شكل عمده اي كه در اين ميان وجود دارد گذار از سيستم مراقبتهاي بهداشتي و طرحهاي صندوق هنر در رابطه با پرداخت مستمري مادام العمر به جا مانده از دوران كمونيسم به يك نظام بيمه اي جديد ميباشد و اين خود مستلزم همكاري بدون قيد و شرط تمامي افراد ذينفع در اين زمينه است.

تدابير مالياتي
هنرمندان كشور، مانند ديگر اقشار مردم ماليات ميپردازند اما بيشتر كساني كه مستقل از هر سازماني به فعاليت فرهنگي يا هنري ميپردازند و از نظر قانون هر كدام يك شركت خصوصي محسوب ميشوند مي بايستي ماليات بپردازند. بالاترين نرخ ماليات در كشور مجارستان 40 درصد ميباشد. درآمدهاي ناشي از حق چاپ و نشر يا ديگر پرداختهاي ناشي از حق الامتياز مي توانند حداكثر تا سقف 000/50 HUF مشمول كسر ماليات گردند. لازم به ذكر است كه از هدايايي كه براي مقاصد خيريه توسط اشخاص اهدا ميگردد ماليات كسر مي شود. ماليات بردرآمد شركتها 8 درصد بوده كه علاوه بر آن 35 درصد نيز از بابت سود شركت بايد پرداخت گردد.
صنايع فرهنگي / فيلم / تلويزيون
در زمينه صنايع فرهنگي در كشور مجارستان قانون خاصي وجود ندارد. تنها نرخ كامل ماليات برارزش افزوده كه 25 درصد ميباشد مي بايستي براي كاستهاي موسيقي، 12 درصد براي كتب، گاهنامه ها، بليطهاي تئاتر، صنايع دستي، توليد فيلم، اجاره نوار كاستهاي ويديوئي و بليط سينما پرداخت ميگردد.

سهميه هاي تلويزيوني
در خصوص سهميه هاي تلويزيوني كشور مقررات ذيل قابل اجرا ميباشند:
سهميه محتوايي برنامه هاي راديويي توليد داخل براي ايستگاههاي راديويي خصوصي 15 درصد و براي ايستگاههاي راديويي دولتي 30 درصد ميباشد.
سهميه محتوايي برنامه هاي تلويزيوني توليد داخل براي ايستگاههاي تلويزيوني خصوصي 20 درصد و براي ايستگاههاي تلويزيوني دولتي 51% ميباشد.
70 درصد برنامه هاي تلويزيوني اروپايي اجازه پخش از تلويزيون دولتي را دارند.
حداقل 20 درصد از فيلمهاي تلويزيون دولتي مي بايستي از طريق مشاركت با دولت مجارستان توليد گردد.
حداقل 6 درصد از درآمد بدست آمده از تبليغات تلويزيوني مي بايستي صرف توليد فيلم داخلي گردد.

قوانين زباني
دولت مجارستان جهت محدوديت استفاده از زبانهاي خارجي، بويژه در خصوص برنامه هاي تجاري و تلويزيوني، پيش نويس لايحه اي را تقديم پارلمان كشور نموده است. لازم به ذكر است كه لايحه مذكور بحثهاي فراواني را در مطبوعات كشور برانگيخته است.
حق چاپ و نشر
حق مؤلفين
ماده قانون جديد كپي رايت كشور مصوّب سال 1999 حمايت و حفاظت از حقوق مؤلفين كشور را تا 70 سال پس از مرگ آنان تضمين مي نمايد.

سياستهاي ناحيه اي

ميراث فرهنگي
قوانين ويژة باستانشناسي و ميراث فرهنگي منقول كشور در سال 1997 و ماده قانون بايگاني هاي كشور در سال 1995 تصويب گرديد. قوانين مذكور الزامات و تعهدات دولت مركزي، دولتهاي محلي و شركتهاي خصوصي را در خصوص مالكيت ميراث فرهنگي مشخص نموده و دستورالعمل هاي ويژة حفاظت و مرمت ميراثهاي فرهنگي كشور را تصريح نموده است. در سال 2001، ماده قانون جديدي در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي كشور به تصويب دولت رسيد ماده قانون مذكور زمينه هاي باستانشناسي، اماكن تاريخي و اشياء فرهنگي منقول كشور را تحت پوشش قرار ميدهد.

مشاركتهاي دولتي و خصوصي فرهنگي
ماده قانون ويژة تشكيل موسسات غيرانتفاعي فرهنگي مصوب سال 1997 شرايط فعاليت سازمانها و بنيادهاي خصوصي كشور را مشخص نموده است. ماده قانون مذكور به معرفي محركهاي مالياتي تسهيل كنندة مشاركت بخش خصوصي در جهت حمايت از اهداف ملي پرداخته است. به علّت وجود دستورالعملها و كاغذبازيهاي فراوان اداري، اين قبيل محركهاي مالياتي در عمل چندان مؤثر واقع نگرديده است. تبليغ رويدادهاي فرهنگي همچنان به عنوان يك اصل در حال تداوم ميباشد. از جملة تلاشهاي بسيار موفق و مؤثر به عمل آمده در زمينة تشويق و ترويج مشاركتهاي دولتي و خصوصي، مشاركت فرهنگي و تأسيس شركتهاي سهامي عام بوده است. اگرچه اغلب شركتهاي سهامي عام به صورت دولتي اداره ميگردند امّا شركتهاي خصوصي كشور نيز قادر به ارتقاء جايگاه خود (از طريق عقد قرارداد با دولتهاي محلي يا دولت مركزي) به شركتهاي غيرانتفاعي ميباشند.

تأمين بودجه بخش فرهنگ
درست مطابق ساير كشورهاي كمونيستي، فرآيند انتقال، به ايجاد بحران در تأمين بودجة بخش فرهنگ كشور مجارستان منجر گرديده است. طي سالهاي اخير كه مصادف با انتقال نظام كمونيسم به نظام بازار آزاد بوده است، علاوه بركاهش توليد ناخالص ملي و كاهش بودجه كشور، سطوح مختلف جامعه نيز علاقه چنداني به فرهنگ و هنرهاي زيبا نشان نداده اند.
امّا در اين ميان كانالهاي مهم تأمين بودجه بخش فرهنگ كشور تعيين گرديده و در برخي زمينه ها از قبيل حفاظت از بناهاي يادبود و سرمايه گذاريهاي جديد، منابع مالي چشمگيري روانه بخش فرهنگ و هنرهاي زيباي كشور گرديده است.
ميزان هزينه هاي فرهنگي تأمين شده از بودجه مركزي در سال 2001 تقريباً معادل 7025 ميليون (HUF) بوده كه برابر 24 ميليون دلار آمريكا ميباشد.
بودجه دولتي بخش فرهنگ در سال 2001 معادل 6/71 هزار ميليون (HUF) بوده كه 66/1 درصد كل بودجه كشور يا نيم درصد از كل توليد ناخالص ملّي را شامل ميگردد.
نرخ پرداخت هزينه هاي فرهنگي تأمين شده از بودجه مركزي كشور بين سالهاي 1991 تا 2001 (بر مبناي هزار ميليون HUF و درصد)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
هزينه هاي فرهنگي مركزي بر مبناي 1000ميليون HUF 31/10 80/16 77/18 95/17 57/21 02/20 08/29 11/39 91/56 28/71 68/71
درصد هزينه هاي فرهنگي در بودجه مركزي، برمبناي درصد 11/1 60/1 46/1 09/1 11/1 %96/0 14/1 40/1 62/1 88/1 66/1
درصد هزينه هاي فرهنگي مربوط به توليد ناخالص ملي، برمبناي درصد %41/0 %57/0 %52/0 %41/0 %38/0 %29/0 %34/0 %39/0 %5/0 %55/0 ــ
هزينه هاي فرهنگي مركزي به ازاء هر نفر HUF 995 1625 1821 1747 2106 1960 2859 3859 5639 7097 7028
ارزش واقعي هزينه هاي فرهنگي 100 5/132 9/120 3/97 2/91 5/68 1/84 9/98 9/130 3/149 -
هزينه هاي فرهنگي مركزي به ميليون دلار آمريكا 8/137 6/212 204 8/170 6/171 2/131 7/155 4/182 8/239 5/252 2468
هزينه هاي فرهنگي به ازاء هر نفر به دلار آمريكا 3/13 6/20 8/19 6/16 8/16 8/12 3/15 18 8/23 1/25 2/24
سهم سرمايه گذاري و بازسازي، برمبناي درصد 16 1/22 20 9/20 23 8/29 5/35 31 8/31 6/39 9/30
حدود 4/1 درصد از بودجه فرهنگي كشور مجارستان به مقامات محلي پرداخت ميگردد تا آنان از اين طريق فعاليتهاي ويژة فرهنگي را سازماندهي و اجرا نمايند.
متوسط پرداخت هزينه هاي فرهنگي از محل بودجه دولتهاي محلي بيش از مبلغ قيد شده در مفاد بودجه كل كشور ميباشد. در سال 2000، شهرداريها و استانهاي كشور مبلغ 7/51 هزار ميليون (HUF) در زمينة فعاليتهاي فرهنگي هزينه نمودند. البته لازم به ذكر است كه آموزشهاي هنري مشمول پرداختهاي مذكور نگرديده است. انتظار ميرود كه رقم مذكور به ميزان پرداخت هزينه هاي فرهنگي مركزي يعني 6/71 هزار ميليون (HUF) بالغ گردد.
آمار هزينه هاي فرهنگي تأمين شده از بودجة مقامات محلي در سال 2000 ميلادي، (بر مبناي 1000 ميليون HUF و درصد)
HUF (هزار ميليون) درصد%
موزه ها و بايگاني ها 7541 15
كتابخانه ها 9018 17
موسيقي 1275 3
هنرهاي نمايشي 14336 28
راديو و تلويزيون 326 6%
فعاليتهاي اجتماعي - فرهنگي 17133 33
موارد ديگر 2105 4
مجموع 51734 100

مؤسسات فرهنگي
از آنجايي كه عضويت در اتحاديه اروپا مستلزم جايگزيني نظام واحدهاي منطقه اي بزرگتر به جاي نظام استاني است لذا صلاحيت استانهاي كشور براي تبديل به واحدهاي منطقه اي بزرگتر به بحث روز تبديل شده است و اين در حالي است كه عملكرد نظام هزار ساله سابق در زمينه فرهنگ و هنر هر چه بيشتر در حال شفاف شدن ميباشد. خصوصي سازي صنايع فرهنگي دولت سابق به طرز موفقيت آميزي اجرا شده و هيچگونه مانع خاصي بر سر راه اقدامات خصوصي سازي فرهنگ و هنر كشور وجود ندارد.
طي دهه 90، بخش خصوصي كشور شكوفا گرديد. در اين دهه هزاران بنياد و انجمن، نقش بسيار مهمي را در خلق، حفاظت و انتقال ارزشهاي فرهنگي ايفا نمودند.
در ذيل خلاصهاي از وضعيت برخي از مؤسسات فرهنگي بزرگ در كشور مجارستان آمده است:
علاوه بر بايگاني هاي ملي، دفاتر ثبت آثار تاريخي نيز جهت گردآوري اسناد شخصي راه اندازي گرديده است. لازم به ذكر است كه اسناد متعلق به حزب كمونيسم سابق توسط موسسه ديگري حفاظت ميگردد.
علاوه بر كتابخانه ملي (Sze'chenyi) ، كتابخانه دانشگاه (Debrecen) نقش محوري را در شبكه كتابخانه هاي عمومي كشور ايفا مي نمايد.
انجمن فولكلور كشور از نظر بين المللي اولين انجمن فولكلور مجارستان نميباشد بلكه مجموعه فوق در سال 2000 ميلادي با موسسه ملي تحت عنوان (خانه نياكان) ادغام گرديد.
وظايف حفاظت از بناهاي يادبود به دفتر ملي حفاظت از ميراث فرهنگي كشور اعطا گرديده است.

مشاركتهاي فرهنگي
چندين مثال بارز در زمينة اجراي وظايف فرهنگي توسط بخش خصوصي كشور وجود دارد كه همگي در راستاي منافع اجتماعي صورت پذيرفتهاند. پديده جديدي در اين ميان مشاركت افراد خيّر و نيكوكار با دولت در زمينه سرمايه گذاريهاي عظيم فرهنگي ميباشد. براي نمونه مي توان به بازسازي مجدد قلعه بودا و تئاتر ملي اشاره نمود. نمونه ديگري از همكاريهاي موفقيتآميز، بازسازي كارخانه گانز (Ganz factory) واقع در مركز شهر ميباشد كه تبديل به پارك و مركز فرهنگي چند منظور گرديده است.

حمايت از خلاقيتهاي فرهنگي
حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم
حمايت از هنرمندان كشور از سوي مؤسسات هنري به شكل اعطاي كمكهاي مالي و از طريق برگزاري مسابقه و رقابت ميان آنها صورت ميگيرد. مهمترين كانال حمايتي در اين زمينه بنياد دولتي هنرهاي خلاق مجارستان ميباشد. بنياد مذكور علاوه بر حفاظت از املاك صندوق هنر به اجراي بخشي از مسؤوليتهاي هنري و اجتماعي اين صندوق نيز ميپردازد. در سال 2000، بودجه بنياد مذكور بر 270 ميليون (HUF) بالغ گرديد. در اين ميان فعاليتهاي حمايتي بنياد (Soros) از بقيه بنيادهاي خصوصي برجسته تر مي نمايد. چندين دولت محلي نيز مبادرت به تأسيس بنيادهايي در جهت حمايت از فعاليتهاي هنري و هنرمندان محلي كشور نموده اند. دولت مجارستان سالانه 171 جايزه فرهنگي اعطا مي نمايد كه از اين تعداد، 98 جايزه، هنري ميباشد. جوايز اعطايي به هنرمندان علاوه بر كمك هزينه هاي مالي داراي ارزش اجتماعي نيز ميباشند.
از اواخر دهه 50 به اين سو، نظام اعطاي بورس تحصيلي تا مدت 3 سال در حال گسترش بوده است. در حال حاضر، بورسهاي تحصيلي در رشته هاي هنرهاي زيبا، عكاسي، طراحي، هنرهاي كاربردي، نقد هنري، ادبيات، نمايشنامه نويسي، موسيقي، تصنيف سازي، نقد و آموزش موسيقي به دانشجويان مجاري اعطا ميگردد.
علاوه بر اعطاي بورس تحصيلي از سوي وزارتخانه فرهنگ چندين دولت محلي نيز اقدام به اعطاي بورس تحصيلي محلّي نموده اند. فرهنگستان مجارستان واقع در شهر رم ايتاليا نيز به هنرمندان بورس تحصيلي اعطا مي نمايد.

آمار و ارقام مشاركتهاي فرهنگي
آمار مراجعات / آمار مخاطبين فرهنگي و هنري تنظيم شده بر اساس زمينه هاي مختلف فرهنگي و هنري

بازار كتاب و كتابخانه ها، سال 1998-1980
كتب(عناوين) كتب (ميليون نسخه) نسخه كتاب به ازاء هر نفر نتهاي موسيقي (عناوين) نتهاي موسيقي (1000 نسخه) كتابخانه هاي عمومي اسناد اجاره داده شده
1980 8241 7/94 8/8 1289 1880
1990 7464 1/113 9/10 599 866 4179 9/35
1996 8835 9/51 1/5 281 468 3517 4/36
1997 7911 7/45 5/4 29 32 3452 4/36
1998 10626 47 7/4 241 323 - -
منبع: دفتر مركزي آمار (WWW.ksh.hu)
تعداد مراجعه كنندگان به تئاتر و سينما (1998-1990)
1990 1996 1997 1998
تعداد سينماها 3624 558 594 625
سينما (هزار نمايش) 416 189 235 242
سينما (ميليون تماشاگر) 36 13 17 15
سينما (تعداد مراجعه به ازاء هر نفر) 5/3 3/1 6/1 4/1
تئاتر (شماره) 43 47 47 48
تئاتر (هزار نمايش) 5/11 6/11 1/12 3/12
تئاتر (ميليون تماشاچي) 5 9/3 1/4 1/4
تئاتر (تعداد مراجعه به ازاء هر هزار نفر) 482 382 401 407

تعداد بازديدكنندگان موزه هاي كشور، سال 1998-1990
سال شمار كل موزه ها ميليون بازديد بازديد به ازاء هر نفر
1990 754 14 349/1
1996 775 9/9 970
1997 776 5/9 933
1998 788 10 990
برگزاري رويدادهايي نظير روز جهاني موسيقي، روز ميراث فرهنگي، روز جهاني موزه، ماه كتابخانه به سرعت در كشور مجارستان در حال افزايش بوده و يارانه هاي دولتي قابل توجهي به برگزاري هر چه باشكوهتر اين گونه رويدادها اختصاص يافته است. در برگزاري اين قبيل رويدادهاي مهم فرهنگي و هنري، افراد حرفه اي حضور داشته و رويدادهاي مذكور اثرات مهم و عميقي در فرهنگ جامعه بر جاي ميگذارند. گفتني است كه رقابت دولتهاي محلي در حمايت هر چه بيشتر از كتابخانه ها، موزه ها و فرهنگ كشور به طور موفقيت آميزي رو به گسترش است. وزارت ميراث فرهنگ كشور مجارستان از اهداء مبالغ چشمگير مالي جهت برگزاري اين قبيل رويدادها، حمايت مي نمايد. برگزاري رويداد فرهنگي ديگر با نام " سال مطالعه"، در حال بررسي و اقدام است. رويدادهاي يادبود گونه نظير برگزاري مراسم فرهنگي در هزاره دوم، در دست گرفتن پرچم كشور و سان ديدن باعث گرديده تا اكثريت جمعيت كشور در چنين رويدادهاي فرهنگي حضور يافته و گروه هاي هنري غيرحرفه اي نيز به ارائه نمايشهاي خود بپردازند.

انجمنهاي فرهنگي / هنرهاي غيرحرفه اي
همان گونه كه قبلاً توضيح داده شد، در سال 2000، تعداد زيادي از رويدادها، جشنواره ها و مسابقات فرهنگي و هنري در كشور برگزار گرديد كه تأثير عميقي بر سازمانهاي غيرحرفه اي كشور بر جاي گذاشت. سازمانها و انجمنهاي غيرحرفه اي مذكور دائماً در حال افزايش بوده و هم اكنون كه مخالفت با تأسيس و پايه ريزي اين قبيل مجامع غيرحرفه اي به سر آمده است، تأثير يكپارچگي ميان اين قبيل مجامع به وضوح در ميان مجامع محلي كشور مشهود است. شمار بسيار زيادي از مردم فعالانه در اين قبيل سازمانها به فعاليتهاي فرهنگي و هنري پرداخته و بسياري ديگر نيز به عنوان عضو يا ناظر در اين مجامع حضور مييابند.

نوای قرآن

برای شنیدن نوای قرآن، نرم‌افزار فلش‌پلیر را نصب نمایید.

اطلاع رسانی

پیوندهای مرتبط
- دفتر مقام معظم رهبری
- شورای عالی قرآن

آمار سایت
:: بازدید کل: ۱۰۶۲۴۸۶

تمام حقوق وب سایت القاری برای دبیرخانه کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم محفوظ است.
http://www.alqari.ir 2011 All Rights Receved